Viktig informasjon til alle som fisker i Gaulavassdraget

Først og fremst vil vi ønske deg velkommen til Gaula og fantastiske Gauldalen.

Gjennom overvåkningen siste år er det avdekt at problematikken rundt brudd på gjeldende fiskeregler Gaulavassdraget er større enn antatt. Det er mye fisk som ikke blir rapportert eller som rapporteres feil. Det er helt klart at den vedtatte kvotebegrensningen blir brutt, noe som setter vårt gytebestandsmål i fare. Dersom gytebestandsmålet ikke blir nådd flere år på rad vil fisketiden bli innkortet og forutsigbarheten i fisket forøvrig vil forsvinne. Gytebestandsmålet er en bestemt mengde fisk som skal stå igjen på elva etter sesongslutt på høsten. Dette for å sikre at vi fortsatt kan fiske i fremtiden.

På bakgrunn av dette har Representantskapet satt ned en arbeidsgruppe som har jobbet med problemet siden desember. Representantskapet er vassdragets øverste myndighet og kan iverksette tiltak som alle er forpliktet til å følge. Arbeidsgruppen har laget en prosedyre som legger føringer for hvordan brudd på gjeldende fiskeregler skal håndteres. Denne prosedyren er vedtatt av Representantskapet samt godkjent av Miljødirektoratet. Det er opprettet en egen tilsynsnemnd som skal håndheve dette, og de har klare retningslinjer for hvordan uregelmessigheter skal håndteres.

Gaula Elveeierlag oppfyller alle vilkår som kreves for å drive lokal forvaltning. Laks- og innlandsfiskeloven er krystallklar på dette området, og omhandler hvilke rettigheter og plikter forvaltningen er underlagt.

Vi ber om at alle samarbeider godt med tilsynet som er ansatt for å ivareta elvas interesser. Alle må bidra til at fiskereglene følges, noe som er svært viktig for Gaulas fremtid. Dette er en forutsetning hvis vi i fremtiden skal ha glede av det fantastiske vassdraget vi har. Fiskereglene er publisert på www.gaula.no.

All fangst skal rapporteres fortløpende.

Med dette ønsker vi alle lykke til med en ny sesong og ber om at det tas kontakt med forvaltningen eller tilsynet dersom noe er uklart.

Tilsynet er i elva for dere!

 

Med vennlig hilsen

Gaula Elveeierlag