Gaula er en av verdens beste elver for sportsfiske etter atlantisk laks. Hvert år fanges mellom 20 og 50 tonn laks i elva. Gaula er lakseførende fra munningen helt opp til Ea-fossen i Holtålen, en strekning på over 11 mil! I tillegg er det flere laskeførende sidevassdrag; de viktigste er Sokna, Bua og Forda. Total lakseførnde strekning i vassdraget er ca 20 mil. 

Nedre del (Sjøen til Gaulfossen):
Gaula er så å si alltid fiskbar i de nedre delene sesongen sett under ett, og fisket på juni måned er spesielt godt. Det er ingen oppgangshinder i denne delen av elva, og risikoen for at man fisker på ”tom elv” er dermed ikke relevant. Enkelte år har de nedre delene en effektiv fiskesesong som er inntil 1 måned lenger enn i resten av vassdraget. Elva er relativt bred og sakteflytende, men enkelte partier har flotte rullestensbelter og spennede strømmer.


Midtre del (Gaulfossen til utløpet av Forda):
De hvite rullesteinsbeltene elva er kjent for, kombinert med relativt mange svinger og lite elveforbygning gjør vannstrengen innbydende og variert. Elva har også mer fall her enn lenger nede i vassdraget, og dette gir høyere hastighet på vannet, særlig i periode med lav vassføring.

Øvre deler (Utløp forda til Ea-fossen):
Også dette er en spenne del og kan by på svært godt fiske. Elva er langt smalere enn lenger nede i dalen, og veksler mellom strie strømmer, små og store høler av ulik dybde. De øvre delene av vassdraget kommer senere i gang med fisket enn de nedeste delene av vassdraget. Fisket er derimot svært interessant i deler av sesongen hvor fisket tradisjonelt er tregt i de nedre delene.
Sidevassdrag (Sokna, Bua og Forda):

Fiske i sidevassdraga er noe annerledes enn i hovedvassdraget, særlig er forskjellene store fra Gaulas nedre, og midtre deler. Sideelvene er naturlig nok langt smalere, og vassføring kan variere mye på svært kort tid. Som for de øvre og midtre delen av vassdraget bestemmes oppgangstidspunkt i sideelvene av når laksen for alvor passerer Gaulfossen, og fisket vil også her som regel komme senere i gang enn det tilfellet er i vassdragets nedre deler.
 
Til tross for at elvene er mindre og fisket varier til dels mye med vassføring kan alle sideelvene by på et meget spennende fiske. 

 

 Kart som viser viktige lokaliteter for laks og laskefiskere I Gaula:
Vis større kart