Velkommen til Gaula Natursenter ®  

                                                                       

Velkommen til  Gaula Natursenter på Svartøya 13,  7290 STØREN  Telefon: +47 72 43 10 65   E-post: gaula@gaula.no      


 Melhus kommuneHoltalen kommuneMidtre Gauldal kommune


   Åpningstider      
Mandag-Fredag 10:00-16:00
   Lørdag 10:00-15:00
   Søndag   Stengt

  
    
     


 

Fiskeregler


 

Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaulavassdraget.

Gaula Elveierlag har for 2018 fastsatt følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaula med sideelver.

§ 1 Fisketid: Laks f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august. Sjø- og brunørret er fredet.

 

§ 2 Redskapsbruk: Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok (unntak Sokna). Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges.
Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

I sidevassdraget Sokna er det kun tillatt med mark med søkke og flue.

I Gaula med sidevassdrag blir det automatisk innført lett fiske***) ved lav vannføring. Gaulfossen er referansepunkt. Ved 20m3 og lavere inntrer lett fiske. Dette opphører igjen ved 25m3 . Fiskerne er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på dette. Lett fiske kan også bli innført i deler av vassdraget på kort varsel. Dette blir i så fall kunngjort på gaula.no.
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark ,

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp
***) Lett fiske er fiske med:
a) flue hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt


§ 3 Fangstkvoter: Kvote for avlivet laks er maks 1 stk pr døgn, 2 stk pr uke og 4 stk pr sesong. Man kan maks avlive 1 laks over 80 cm. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres. Det er personen som kroker fisken som må ta den på kvoten.
Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Ved bruk av døgnkort gjelder ukekvoten fra første døgn og påfølgende 6 dager. Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Ukeskvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av en uke (fiskeuke). Fiskeuken følger ukesangivelsen på fiskekortet. For sesongkort følges ukesnummeret. Når ukeskvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny fiskeuke starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

 

§ 4 Maksmål, Minstemål og gjenutsetting: All laks under 35 cm skal settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. All ørret skal settes levende ut. All hunnlaks skal fra og med 1. juli til og med 31. august settes levende ut igjen. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut. Er man i tvil om fisken vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres før fisket gjenopptas. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og i tråd med Gaula Fiskeforvaltnings retningslinjer.


§ 5 Fangstrapportering: All laks og ørret skal innrapporteres kontinuerlig til Gaula Fiskeforvaltning (senest innen 12 timer) i gjennom hele sesongen, også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde; dato, vald, art, vekt, kjønn, lengde, fiskerens fulle navn, telefonnr, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert på
www.gaula.no. Gaula.no forbeholder seg retten til videre bruk av bilder. Alle fiskere plikter å registrere seg på laksebørsen før fisket starter.  Fiskeren har ansvaret for å ta og innlevere skjellprøver av all avlivet laks. Skjellprøver skal innleveres til oppsamlingspunkt innen to døgn.


§ 6 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:

I Storhølen nedenfor Gaulfossen er det i tiden fra 1-30 juni kun tillatt med mark uten søkke og flue.
Fra Eggafossen og ned til utløpet av hølen ca 100 meter nedenfor er det kun lett fiske ***) i perioden 1. juni-31. August.

Det er forbudt å fiske i fisketrapper, fiskerenner og konstruksjoner som har til hensikt å lette fiskegangen. Dette gjelder Fløyfossen og Gammelbrufossen i Bua.

§ 7 Desinfisering av fiskeredskap: All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres i Gauldalen før bruk i Gaula. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller. Desinfisering er gratis for alle under 18 år.


§ 8 Gytebestandsmål og forsesongevaluering

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering bla på bakgrunn av rapportert fangst. Dette med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd. Det vil på samme grunnlag også bli foretatt en forsesongevaluering i juni.

 

§ 9 Straffebestemmelser: Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3000,-. Gebyr for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. Personer som blir tatt for kvotebrudd eller uakseptabel adferd bli bortvist for to år fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula. Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra fiske. Dersom dette ikke blir overholdt vil utestengelsen utvides. Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 500,-.  Eier/ utleier / kortselger har plikt til å orientere om gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

 

§ 10 Ikrafttreden: Reglene trer i kraft 15. mai 2018.                    

 

 


Fishing regulations for the river Gaula and tributaries for 2018

For fishing for anadromous fish species in the Gaula and its tributaries the following regulation are in force for the season 2018, unanimously decided by the Gaula River Owner’s Association (GROA):

§1 Legal fishing period
Angling for Atlantic salmon is allowed in the period from 1st June 00.00 to 31st August 24.00. There is no fishing for sea trout and brown trout (anadromous and stationary brown trout).

§ 2 Legal fishing equipment

Fishing rod is the only gear allowed for salmon fishing. There can only be used one rod for each person, one fishing line for each tool and one bait for each fishline. It is illegal to leave fishing tackle unattended in the river during fishing (passive angling is not allowed). Legal baits are; natural worm *), fishing lure/spoon, spinner, fly and wobbler with one treble-hook as max. An exception of this rule is the tributary river Sokna, where fishing should be done with fly tackle or worm (sinker is allowed if rules for light fishing is not enforced). Shrimp/prawn and artificial worm**) as bait are forbidden in the whole watershed. Import of natural worms to Norway must follow national laws.
No bait can have more than three single-hooks or one treble-hook. The distance between the shaft and the tip of the hook can not be greater than 13 mm, the same distance on single-hooks cannot be larger than 15 mm. When using fly as bait, a floating bobber or a flyline must make up the casting-weight. It means that the weight should not be in the hook, tube or another part of the equipment. The use of sinker is only allowed while fishing with worms. When bobber is used, the bobber must float on the water surface. It’s illegal to fish so that the fish is likely to get harmed or injured. Snagging is strictly forbidden.
In Gaula and tributaries the rules of allowing “light tackle only” automatically comes into force when the river flow at Gaulfossen station (the reference point) reaches 20 m³and lower. The “light tackle” fishing is discontinued when the water level again reaches 25 m³ or more. The anglers are themselves responsible to be updated on the water level and any changes in the regulations during the season.
*) Natural worm = biological worm, example: earthworm.
**) Artificial worm = technically produced worm, example: “Gulp”
***) “Light tackle” fishing allows the following tackle:
a) Flies fished With floating flylines or a floating bobber
b) Worms with or without a floating bobber
Sinkers, spoons, spinners, lures and wobblers are not allowed.

§ 3 Daily and seasonal quota, catch and release
Quota for retained (killed) salmon is 1 (one) per 24 hour, 2 (two) per week and 4 (four) for the season. Only one of these can be above 80 cm in overall length. The quota is personal and cannot be transferred to others. It is the person who hooks the salmon who must put it on his/her quota.
The 24 hour quota is defined as the number of salmon one person can retain (kill) during 24 hours. The period follows the hours as given on a daily license, for week- or seasonal licenses the 24 hour period follows the date (0000 – 2400). When the 24-hour quota is reached, all fishing should be suspended until the next 24 hour period starts. When fishing multiple days with day (24 h) licences, the weekly quota comes into play on the first day and the subsequent six days. The weekly quota is defined as the number of salmon one angler can retain (kill) during one fishing week (7 days). The fishing week follows the days as specified on the fishing license. For those having a seasonal license, the weekly quota follows the week numbers. When the weekly quota is reached, the angler must stop all fishing until a new fishing week starts. The seasonal quota is the number of salmon an angler can retain (kill) during the season. When the seasonal quota is reached, the angler must stop all
fishing until the next season.

§ 4 Minimum and maximum size, catch and release
All Atlantic salmon under 35 cm must be released alive back into the river. Salmon that have been in the river over the winter (kelts) must all be released. All anadromous sea trout and brown trout must be released alive back to the river, independent of size. From 1 July to end of season (31 August) all female salmon, independent of size MUST be released alive. If you are uncertain of the sex of the fish, it must be released alive. We recommend that all colored fish is released alive.
If the fish appear harmed and you are unsure if it will survive release, it should be killed and delivered to Gaula River Owners Association (GROA), for instance to Gaula Natursenter or a disinfection station. Salmon that are confirmed delivered to GROA, do not count on the angler’s personal quota. The same applies to unintentional killing of female salmon (if the angler misjudged the sex). Fish that are released alive do not count on the personal quota. Release of fish should be done as gentle and with as little harm as possible to the fish, in line with GROA guidelines (available at Gaula Natursenter).

§ 5 Obligatory catch reports and scale samples of killed salmon
All caught fish, killed or released, must be reported continuously and as soon as possible to GROA (at latest within 12 hours), throughout the season. The catch report should include as a minimum: Date, Name of beat, Species, Weight, Sex, Length, Full name of angler, Angler’s phone number, Type of tackle/bait, and If the fish was killed or released. The angler is responsible for reporting correct catch data. All catch reports with the information listed above will be stored in the catch database for Gaula and is subject to publication on the website www.gaula.no. GROA and www.gaula.no reserve the right to further use of uploaded catch photos. All anglers are obliged to register at www.gaula.no before fishing starts!

Anglers are responsible for taking scale samples of all killed salmon. These must be delivered to GROA. Scale samples must be delivered at a confirmed collecting box or other authorized location within two days (48 hours) after the catch.

§ 6 Fishing regulation by waterfalls, rapids and bridges
In Storhølen beneath Gaulfossen only flyfishing and worm fishing without sinker is allowed between 1st and 30th June. From Eggafossen and about 100 m downstream only light fishing with fly or worm without sinker is allowed from 1st June to 31st August. It is illegal to fish in all fish ladders, fish channels and constructions made for ease of the fish’ upstream migration. This includes Fløyfossen and Gammelbrufossen in Bua river.

§ 7 Disinfection of fishing equipment.
All fishing equipment, landing net, waders, boats and it’s like, that have been used in other river systems the same season must be disinfected before use in any river system around Trondheim fjord. By bringing tackle and fishing equipment to Norway from abroad, everything must unconditionally be cleaned and disinfected before use in the river. Disinfection license must be shown by purchasing a fishing license or when renting fishing rights. The disinfection license must be brought with you at all times during fishing and be presented at a possible control.

§ 8 Pre and mid-season spawning target evaluation
Before the end of July GROA will conduct a mid-season evaluation whether it is likely that the river will reach its spawning stock targets. In the case it is not likely that these targets will be met, extraordinary precautions and stricter regulations will be considered for implementation. Also, a pre-season assessment will be conducted in the start of June. Any extraordinary changes in the regulations will be announced immediately. The anglers are responsible to keep themselves informed.
§ 9 Consequences from violation of the regulations.
Violation of these regulations as well as assisting someone violating rules are punishable. Violation of the regulations can lead to a fee, exclusion from the river and/or a police report. Fishing can not be continued before fee is paid. The fee for lack of disinfection license, lack of catch report and violation of tackle regulations is NOK 3000,-. Anglers who do not comply with the quota regulation or assist others who do not comply with quota regulations will be fined NOK 6000,-. In addition, anglers who do not comply with the quota regulation or behave unacceptable, will not be allowed a fishing licence for two years in any of the rivers Gaula, Orkla, Stjørdalselva, and Verdalselva. In aggravating circumstances, exclusion can be extended for a longer period of time. The angler subject to exclusion is personally responsible for giving up fishing for the exclusion period. Violation of this will lead to an extension of the exclusion period. Lack of handing in scale samples of killed salmon is subject to a fine of NOK 500.
The landowner, the fishing operator or the place where the fishing license is sold, have a duty to make sure that the angler knows these rules, has registered on www.gaula.no, has paid the national fishing fee license and have a valid disinfection certificate before fishing starts.

§ 10 Come to force
These regulations come into force 15th May 2018.